Tổ chức quản lý Dược - Cao đẳng Dược 6G (2/12/2017)