Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi

SỞ Y TẾ BẮC GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ

–––––––––––––––

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

       

          Số:  342/QĐ-TCYT                           Bắc Giang, ngày 15 tháng  12 năm 2014

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi

Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang

–––––––––––––––––––––––

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ BẮC GIANG

 

Căn cứ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Qui định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ nghiệp thu sáng kiến cải tiến và đề tài khoa học cấp cơ sở ngày 21 tháng 11 năm 2014;

Xét đề nghị của Hội đồng nghiên cứu khoa học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi của Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang”

Điều 2. Giao cho phòng Tổ chức Hành chính bổ sung “Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi” vào Bộ Quy chế văn hóa Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang.

Điều 3. Các phòng, tổ bộ môn, các tổ chức đoàn thể cùng cán bộ giáo viên nhà trường căn cứ Quyết định thi hành./.

 

  Nơi nhận:                                                                   

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TCHC.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Trần Thị  Hằng

 


 

SỨ MỆNH, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ BẮC GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 342/QĐ-TCYT ngày 15 tháng 12 năm 2014)

 

1.      Sứ mệnh Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang

Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang có sứ mệnh đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực Y, Dược có trình độ trung cấp, sơ cấp; thực hiện nghiên cứu khoa học; tạo môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, kỷ cương, dân chủ. Đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và giáo tiếp ứng xử đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

2.      Tầm nhìn Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang

Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang không ngừng phát triển, phấn đấu đến năm 2020 trở thành trường Cao đẳng Y tế Bắc Giang: đào tạo trình độ cao đẳng Y, Dược có chất lượng, nghiên cứu khoa học đồng thời là cơ sở khám chữa bệnh có uy tín cho nhân dân địa phương

3.      Giá trị cốt lõi Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang

1. Lấy Học sinh làm trung tâm cho mọi chính sách phát triển

2. Hợp tác, đa cấp, đa ngành

3. Đạo đức tốt, thực hành chuyên nghiệp

4. Sáng tạo, học tập suốt đời

5. Đoàn kết, tự hào, tự trọng