Mẫu biểu của chi bộ
                                       MẪU BIỂU CỦA CHI BỘ


1. Bản kiểm điểm Đảng viên                                Tải về
2. Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên                        Tải về