Chuẩn đầu ra các ngành học
Chuẩn đầu ra các ngành học thuộc Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang (Ban hành theo Quyết định số 51 /QĐ-TCYT ngày 29 /3/2011 của Hiệu trưởng Trường trung cấp Y tế Bắc Giang)

Chi tiết xem tại đây