Kế hoạch tuyển sinh năm 2012
Lượt xem: 4770 | Print | Email

SỞ Y TẾ BẮC GIANG

TRƯ­ỜNG TRUNG CẤP Y TẾ

 

Số:  09 /KH-TCYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Bắc Giang,  ngày  8 tháng  5 năm 2012

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM 2012

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp (Ban hành kèm theo Quyết định 06/2006/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 3 năm 2006 của của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 08/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Thực hiện công văn số 1218/BGDĐT-GDCN ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tuyển sinh TCCN năm 2012;

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được giao, kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013,

Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2012 như sau:

 

I- CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

          Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012: 550 chỉ tiêu,    Trong đó:    

- Hệ trong ngân sách nhà nước cấp: 300

                    + Ngành Điều dưỡng:      120

                    + Ngành Y sĩ YHDP:       60

                    + Ngành Y sĩ YHCT:       60

                    + Ngành Hộ sinh:            60

- Hệ ngoài ngân sách nhà nước cấp: 250

                    + Ngành Điều dưỡng:      100

                    + Ngành Y sĩ YHDP:       100

                    + Ngành Y sĩ:                  50 (Cho đối tượng học sinh đã tốt nghiệp

TCCN ngành Điều dưỡng, Hộ sinh)    

II- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Chỉ tiêu tuyển sinh theo đợt:

1.1. Chỉ tiêu tuyển sinh đợt 1:  340 chỉ tiêu

* Ngành tuyển:    

1.               Điều dưỡng                        (mã ngành 01):            170 chỉ tiêu (50 chỉ tiêu ngoài NS)

2.               Y sĩ y học dự phòng           (mã ngành 02):            60 chỉ tiêu

3.               Hộ sinh                       (mã ngành 04):       60 chỉ tiêu

4.               Y sĩ (ĐT chuyển đổi)   (mã ngành 06):       50 chỉ tiêu (chỉ tiêu ngoài NS)

1.2. Chỉ tiêu tuyển sinh đợt 2:  210 chỉ tiêu

* Ngành tuyển:    

1.       Điều dưỡng                        (mã ngành 01):            50 chỉ tiêu        (chỉ tiêu ngoài NS)

2.       Y sĩ y học dự phòng           (mã ngành 02):            100 chỉ tiêu      (chỉ tiêu ngoài NS)

3.       Y sĩ y học cổ truyền            (mã ngành 03):         60 chỉ tiêu

2. Đối tượng tuyển sinh:

- Ngành 01, 02, 03, 04:

+ Học sinh tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT (hoặc tương đương).

+ Hệ trong ngân sách nhà nước cấp: Tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang.

+ Hệ ngoài ngân sách nhà nước cấp: Tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang và các tỉnh lân cận.

- Ngành 06: Tuyển thí sinh đã tốt nghiệp TCCN ngành Điều dưỡng hoặc Hộ sinh, đang công tác tại các cơ sở y tế công lập trong tỉnh Bắc Giang.

3. Hệ đào tạo:  Chính quy

4. Tiêu chí xét tuyển:

- Ngành 01, 02, 03, 04: Tiêu chí xét tuyển dựa vào điểm tổng kết môn học Toán, Sinh lớp 10, 11, 12 (mỗi môn có hệ số là 1).

- Ngành 06: Tiêu chí xét tuyển dựa vào điểm học tập toàn khóa và điểm thi tốt nghiệp TCCN ngành Điều dưỡng hoặc Hộ sinh (hệ số của mỗi điểm là 1).

5. Hình thức tuyển sinh: 

- Ngành 01, 02, 03, 04: Xét tuyển dựa theo tổng điểm của 2 môn Toán, Sinh của lớp 10, 11, 12. Chỉ tiêu tuyển sinh được phân bổ đều cho các huyện/thành phố, xét lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

- Ngành 06: Xét điểm lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

6. Thời gian thực hiện:

6.1. Tuyển sinh đợt 1:

          - Ngành 01, 02, 04:

+     Thông báo tuyển sinh:          từ 05/6/2012 đến 15/6/2012

+     Nhận hồ sơ tại trường: từ 20/6/2012 đến 30/6/2012

+     Tổ chức xét tuyển và gọi thí sinh nhập học: từ 01/7/2012 đến 10/8/2012.

(Hồ sơ không trúng tuyển đợt 1 sẽ không được dùng để dự xét tuyển đợt 2)

          - Ngành 06:

+     Nhận hồ sơ tại trường: từ 10/5/2012 đến 25/5/2012

+     Tổ chức xét tuyển và gọi thí sinh nhập học: từ 01/6/2012 đến 15/7/2012

6.2. Tuyển sinh đợt 2:

-       Thông báo tuyển sinh:      từ 20/9/2012 đến 05/10/2012

-       Nhận hồ sơ tại trường:     từ 10/10/2012 đến 20/10/2012

-       Tổ chức xét tuyển và gọi thí sinh nhập học: từ 22/10/2012 đến 05/12/2012

 

Nơi nhận:                                                      

 - Sở Y tế  (b/c);

 - Sở GD&ĐT (b/c);

 - Lưu VT, ĐT.      

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 (Đã ký)

 

Trần Thị Hằng

XEM TIẾP
       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 791819
Đang xem:
Lượt xem: 791819
Đang xem: