Danh mục đề tài NCKH, sáng kiến cải tiến cấp cơ sở năm 2017
Lượt xem: 21222 | Print | Email

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ SÁNG KIẾN CẢI TIẾN

CẤP CƠ SỞ ĐƯỢC NGHIỆM THU NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 284/QĐ-TCYT ngày 17 tháng 11 năm 2017 của

Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang)

TT

Tác giả

Tên đề tài/sáng kiến

Ghi chú

1

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ngân

Cộng sự: Nguyễn Văn Tuyến

Nguyễn Thị Việt

Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ đảng viên tại Chi bộ Trường TC Y tế Bắc Giang

Sáng kiến

2

Chủ nhiệm: Hoàng Thị Diệu Linh

Cộng sự: Nguyễn Văn Toán

Đỗ Thúy Nga

Kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan đến phân loại chất thải rắn y tế của học sinh Trường TC Y tế Bắc Giang năm 2017

Đề tài

3

Chủ nhiệm: Phạm Thị Phương Mai

Cộng sự: Dương Phương Trang

Ninh Thị Thùy Anh

Thực trạng dạy/học học phần Thực tập cộng đồng của Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang

Đề tài

 

       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 791880
Đang xem:
Lượt xem: 791880
Đang xem: