Cơ cấu tổ chức
Lượt xem: 24719 | Print | Email


                        CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ BẮC GIANG

I. BAN GIÁM HIỆU
    

1. Thạc sĩ – Bác sĩ Nguyễn Hoàng Quỳnh – Hiệu trưởng
         Email: nhqtcytebacgiang@gmail.com
         ĐT cơ quan: 0204.3820870; Di động: 0983319484
2. Thạc sĩ – Bác sĩ Ngô Thị Yến – Phó hiệu trưởng

         Email:
ngoyenty@gmail.com

         ĐT cơ quan: 0204.3859748; Di động: 0983447359
3. Thạc sĩ – Bác sĩ  Trần Thị Phương Lan – Phó hiệu trưởng

        Email: tranphuonglan2009@gmail.com

        ĐT Di động: 0983240368

II. CÁC PHÒNG, BỘ MÔN 

  

1. Phòng Hành chính Tổ chức

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tuyến

Email: tuyenhuongytbg@gmail.com

ĐT: 0204 3525585

Phó phòng: Nguyễn Thị Thái Thanh

Email: trungcapytebg@gmail.com

2. Phòng Đào tạo

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Toán

ĐT: 0204 3820871

Email: Nguyentoan164@gmail.com

Phó phòng: Nguyễn Thị Hương

Email: huongchau2007@gmail.com

3. Phòng Tài chính - Kế toán

Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Nam

ĐT: 0204 3523985

Email: nam.thytbg@gmail.com

4. Phòng Công tác học sinh

Trưởng phòng: Phương Thị Hồng Thương

ĐT: 0204 3523565

Email: Thuongh76@gmail.com

5. BM Khoa học cơ bản

Trưởng BM: Đoàn Thị Thu Hương

Email: Thuhuongbg2010@gmail.com

6. BM Điều dưỡng

Trưởng BM: Trần Thị Len

Email: tranthilentcytbg@gmail.com

Phó BM: Nguyễn Thị Hiền

Email: nguyenhien.tcy@gmail.com

7. BM Y học cổ truyền – Dược

Trưởng BM: Lương Ngọc Quang

Email: luongngocquang868@gmail.com

Phó BM: Vũ Thị Thu Trang

Email: trangvtt87@gmail.com

8. BM Cơ sở lâm sàng

Phó BM (Phụ trách BM): Khổng Minh Tùng

Email: khongtung@gmail.com

9. BM Sản Nhi

Trưởng BM: Ngô Thị Hường

Email: ngohuongtcy@gmail.com

10. BM Y học cộng đồng

Trưởng BM: Ninh Thị Thùy Anh

Email: Bsthuyanh84@gmail.com

Phó TBM: Đỗ Thúy Nga

Email: dothuynga1712@gmail.com

       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 790420
Đang xem:
Lượt xem: 790420
Đang xem: