đào tạo lớp Y sỹ chuyên ngành Y học cổ truyền
Lượt xem: 11271 | Print | Email

SỞ Y TẾ BẮC GIANG

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ

 

 Số:      /TB-TCYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bắc Giang, ngày 17 tháng 3 năm 2016

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LỚP ĐÀO TẠO Y SỸ CHUYÊN NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN

 

            Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016 của Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang, Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang tổ chức đào tạo lớp Y sỹ chuyên ngành Y học cổ truyền (YHCT) cho đối tượng đã tốt nghiệp Y sỹ, cụ thể như sau:

- Tên lớp đào tạo: Y sỹ chuyên ngành Y học cổ truyền

            - Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo Y sỹ chuyên ngành YHCT do Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang xây dựng trên cơ sở Chương trình khung do Bộ Y tế ban hành.

- Đối tượng đào tạo: Đã có bằng Y sỹ.

- Thời gian đào tạo: 06 tháng

- Hình thức đào tạo: Tập trung

- Văn bằng, chứng chỉ: Kết thúc khóa đào tạo, học viên được cấp chứng chỉ Y sỹ chuyên ngành Y học cổ truyền theo quy định của Bộ Y tế

- Thời gian nhận hồ sơ: từ 18/3/2016 đến 31/3/2016

- Thời gian khai giảng: dự kiến từ 02/4/2016

- Học phí: 3.060.000 đồng (510.000 đồng x 6 tháng)

- Hồ sơ gồm:

1.    Đơn xin học (Theo mẫu của Trường, học viên có thể tải mẫu đơn tại website của Nhà trường: http://tcytbacgiang.edu.vn);

2.    Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan đang công tác);

3.    Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp Y sỹ;

4.    Bản sao có công chứng Bảng điểm Y sỹ;

5.    Giấy giới thiệu hoặc Quyết định cử đi học của cơ quan (nếu có);

6.    Lệ phí tuyển sinh: 30.000 đồng.

(Các loại giấy tờ trên được đựng trong một túi hồ sơ)

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với Trường TC Y tế Bắc Giang:         

- Điện thoại:    02403 820 110 / 02403 523 533

- Email:           Truongtrungcapyte@bacgiang.gov.vn

- Website:        http://tcytbacgiang.edu.vn

 

 Nơi nhận:                                                   

- TB trên website của Trường;

- Bệnh viện YHCT tỉnh;

- Lưu: VT, ĐT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Hoàng Quỳnh

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


ĐƠN XIN HỌC

 

 

Kính gửi: Hội đồng Tuyển sinh Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang

 

 

Tên tôi là (chữ in hoa):………………………...............................……………………..

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………… Giới tính:………… …...........

Nơi sinh:…………………..........……………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………..

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:………………………………..Email:….........………………………

Sau khi xem kỹ nội dung và điều kiện học lớp Y sỹ chuyên ngành Y học cổ truyền, tôi làm đơn này xin nhà trường cho tôi được học lớp đào tạo trên.

Nếu được xét vào học, tôi xin cam kết:

- Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của nhà trường đề ra.

- Đóng kinh phí đào tạo đầy đủ ngay từ đầu khóa học.

            Tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt những điều đã cam kết nêu trên.

 

 

Bắc Giang, ngày     tháng      năm 2016

Người làm đơn

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

XEM TIẾP
       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 760295
Đang xem:
Lượt xem: 760295
Đang xem: