Quy trinh làm việc
Lượt xem: 1863 | Print | Email


1. Quy trình đào tạo                                                                                        Xem chi tiết

2. Quy trình lưu trữ                                                                                         Xem chi tiết

3. Quy trình quản lý học sinh                                                                           Xem chi tiết

4. Quy trình  biên soạn cập nhật tài liệu và giáo trình nôi bộ                              Xem chi tiết

5. Quy trình quản lý học sinh  thực tập                                                             Xem chi tiết

6. Quy trình thanh toán kinh phí                                                                       Xem chi tiết

7. Quy trình cấp phát văn bằng, chứng chỉ                                                       Xem chi tiết

8. Quy trình thi tốt nghiệp                                                                                Xem chi tiết

9. Quy trình thi kết thúc học phần                                                                    Xem chi tiết

10. Quy trình xét miễn học, miễn thi                                                                 Xem chi tiết
XEM TIẾP
       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 791883
Đang xem:
Lượt xem: 791883
Đang xem: