Công khai quyết toán năm 2017
Lượt xem: 5737 | Print | Email

 

SỞ Y TẾ BẮC GIANG            

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    27a/QĐ-TCYT

Bắc Giang, ngày  30 tháng 01năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2017

của Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang

 

 

            Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Biên bản xét duyệt quyết toán  thu, chi ngân sách năm 2017 ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Sở Y tế Bắc Giang;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế toán,

 

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2017 của Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang (theo biểu  đính kèm)

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

            Điều 3. Trưởng phòng Tài chính Kế toán, các Phòng, tổ bộ môn căn cứ  Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Sở Y tế Bắc Giang (bc);                                                             

- Như điều 3;

- Lưu VT, TC-KT. 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 (Đã Ký)

 

Nguyễn Hoàng Quỳnh

XEM TIẾP
       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 791880
Đang xem:
Lượt xem: 791880
Đang xem: