Đề tài NCKH cấp cơ sở 2014
Lượt xem: 6689 | Print | Email

DANH SÁCH SÁNG KIẾN CẢI TIẾN VÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ ĐƯỢC NGHIỆM THU NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số 319 /QĐ-TCYT ngày 25   tháng 11 năm 2014

của Hiệu trưởng Trường trung cấp Y tế Bắc Giang)

 

STT

Tên đề tài, sáng kiến

Người thực hiện

Xếp loại

Tên loại

1

         Xây dựng Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và một số quy trình hoạt động quản lý đào tạo của trường Trung cấp Y tế Bắc Giang.

 Chủ nhiệm: Trần Thị Hằng

 Cộng sự:

          1. Ngô Thị Yến

          2. Nguyễn Thị Thu

Giỏi

Sáng kiến cải tiến

2

        Ảnh hưởng của phương pháp học tập đến kết quả học tập của học sinh Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang, năm học 2013-2014.

 Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Toán

 Cộng sự:

            1. Nguyến Thị Anh

            2. Hoàng Thị Diệu Linh

 

Giỏi

Đề tài

3

       Thực trạng giao tiếp và sử dụng kỹ năng giao tiếp sư phạm của giáo viên trường Trung cấp Y tế Bắc Giang, năm 2014.

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hiền

Cộng sự:

       1. Nguyễn Trọng Nhân

       2. Trần Thị Len

Khá

Đề tài

4

         Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở tỉnh Bắc Giang hiện nay.

Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Quỳnh

Cộng sự: Đoàn Thị Thu Hương

Khá

Đề tài

5

        Thực trạng áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy lý thuyết của giáo viên trường Trung cấpY tế Bắc Giang năm 2014.

 Chủ nhiệm: Bùi Thị Vũ Hoài

 Cộng Sự: Ngô Thị Hường

 

Trung bình

Đề tài

6

Đánh giá thực trạng thể lực học sinh khóa 44 trường Trung cấp Y tế Bắc Giang, năm học 2014 – 2015.

 

 Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Tuyến

 Cộng sự: Lương Ngọc Quang

 

Trung bình

Đề tài

 

 

 

 

       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 791883
Đang xem:
Lượt xem: 791883
Đang xem: