Thông báo điểm tuyển chọn đợt 1 năm 2011
Lượt xem: 3280 | Print | Email

TRƯỜNG TC Y TẾ  BẮC GIANG

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  NĂM 2011
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 ----------


Bắc Giang, ngày 8 tháng 8 năm 2011

 

THÔNG BÁO

ĐIỂM TUYỂN CHỌN VÀO CÁC NGÀNH HỌC,

KỲ TUYỂN SINH ĐỢT 1 NĂM 2011

 

 

I.NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA (MÃ NGÀNH 01)

         

1- Thành phố Bắc Giang

Khu vực

Đối tượng

KV 3

KV 2

KV 2NT

KV 1

 

HSPT

Điểm trúng tuyển

42,60

42,10

41,60

41,10

 

ƯT2

Điểm trúng tuyển

41,60

41,10

40,60

40,10

 

ƯT1

Điểm trúng tuyển

40,60

40,10

39,60

39,10

 

2- Huyện Yên Thế

HSPT

Điểm trúng tuyển

39,00

38,50

38,00

37,50

 

ƯT2

Điểm trúng tuyển

38,00

37,50

37,00

36,50

 

ƯT1

Điểm trúng tuyển

37,00

36,50

36,00

35,50

 

3- Huyện Lục Ngạn

HSPT

Điểm trúng tuyển

44,00

43,50

43,00

42,50

 

ƯT2

Điểm trúng tuyển

43,00

42,50

42,00

41,50

 

ƯT1

Điểm trúng tuyển

42,00

41,50

41,00

40,50

 

4- Huyện Sơn Động

HSPT

Điểm trúng tuyển

42,00

41,50

41,00

40,50

 

ƯT2

Điểm trúng tuyển

41,00

40,50

40,00

39,50

 

ƯT1

Điểm trúng tuyển

40,00

39,50

39,00

38,50

 

5- Huyện Lục Nam

HSPT

Điểm trúng tuyển

44,20

43,70

43,20

42,70

 

ƯT2

Điểm trúng tuyển

43,20

42,70

42,20

41,70

 

ƯT1

Điểm trúng tuyển

42,20

41,70

41,20

40,70

 

 6- Huyện Tân Yên

Khu vực

Đối tượng

KV 3

KV 2

KV 2NT

KV 1

 

HSPT

Điểm trúng tuyển

43,70

43,20

42,70

42,20

 

ƯT2

Điểm trúng tuyển

42,70

42,20

41,70

41,20

 

ƯT1

Điểm trúng tuyển

41,70

41,20

40,70

40,20

 

7- Huyện Hiệp Hòa

HSPT

Điểm trúng tuyển

33,50

33,00

32,50

32,00

 

ƯT2

Điểm trúng tuyển

32,50

32,00

31,50

31,00

 

ƯT1

Điểm trúng tuyển

31,50

31,00

30,50

30,00

 

8- Huyện Lạng Giang

HSPT

Điểm trúng tuyển

43,40

42,90

42,40

41,90

 

ƯT2

Điểm trúng tuyển

42,40

41,90

41,40

40,90

 

ƯT1

Điểm trúng tuyển

41,40

40,90

40,40

39,90

 

9- Huyện Việt Yên

HSPT

Điểm trúng tuyển

42,70

42,20

41,70

41,20

 

ƯT2

Điểm trúng tuyển

41,70

41,20

40,70

40,20

 

ƯT1

Điểm trúng tuyển

40,70

40,20

39,70

39,20

 

10- Huyện Yên Dũng

HSPT

Điểm trúng tuyển

41,60

41,10

40,60

40,10

 

ƯT2

Điểm trúng tuyển

40,60

40,10

39,60

39,10

 

ƯT1

Điểm trúng tuyển

39,60

39,10

38,60

38,10

 

 

 

II. NGÀNH Y SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG (MÃ NGÀNH 02)

1- Thành phố Bắc Giang

Khu vực

Đối tượng

KV 3

KV 2

KV 2NT

KV 1

 

HSPT

Điểm trúng tuyển

42,00

41,50

41,00

40,50

 

ƯT2

Điểm trúng tuyển

41,00

40,50

40,00

39,50

 

ƯT1

Điểm trúng tuyển

40,00

39,50

39,00

38,50

 

2- Huyện Yên Thế

HSPT

Điểm trúng tuyển

45,10

44,60

44,10

43,60

 

ƯT2

Điểm trúng tuyển

44,10

43,60

43,10

42,60

 

ƯT1

Điểm trúng tuyển

43,10

42,60

42,10

41,60

 

3- Huyện Lục Ngạn

HSPT

Điểm trúng tuyển

45,20

44,70

44,20

43,70

 

ƯT2

Điểm trúng tuyển

44,20

43,70

43,20

42,70

 

ƯT1

Điểm trúng tuyển

43,20

42,70

42,20

41,70

 

4- Huyện Sơn Động

HSPT

Điểm trúng tuyển

42,50

42,00

41,50

41,00

 

ƯT2

Điểm trúng tuyển

41,50

41,00

40,50

40,00

 

ƯT1

Điểm trúng tuyển

40,50

40,00

39,50

39,00

 

5- Huyện Lục Nam

HSPT

Điểm trúng tuyển

45,50

45,00

44,50

44,00

 

ƯT2

Điểm trúng tuyển

44,50

44,00

43,50

43,00

 

ƯT1

Điểm trúng tuyển

43,50

43,00

42,50

42,00

 

6- Huyện Tân Yên

Khu vực

Đối tượng

KV 3

KV 2

KV 2NT

KV 1

 

HSPT

Điểm trúng tuyển

44,00

43,50

43,00

42,50

 

ƯT2

Điểm trúng tuyển

43,00

42,50

42,00

41,50

 

ƯT1

Điểm trúng tuyển

42,00

41,50

41,00

40,50

 

7- Huyện Hiệp Hòa

HSPT

Điểm trúng tuyển

36,20

35,70

35,20

34,70

 

ƯT2

Điểm trúng tuyển

35,20

34,70

34,20

33,70

 

ƯT1

Điểm trúng tuyển

34,20

33,70

33,20

32,70

 

8- Huyện Lạng Giang

HSPT

Điểm trúng tuyển

44,80

44,30

43,80

43,30

 

ƯT2

Điểm trúng tuyển

43,80

43,30

42,80

42,30

 

ƯT1

Điểm trúng tuyển

42,80

42,30

41,80

41,30

 

9- Huyện Việt Yên

HSPT

Điểm trúng tuyển

45,00

44,50

44,00

43,50

 

ƯT2

Điểm trúng tuyển

44,00

43,50

43,00

42,50

 

ƯT1

Điểm trúng tuyển

43,00

42,50

42,00

41,50

 

10- Huyện Yên Dũng

HSPT

Điểm trúng tuyển

43,00

42,50

42,00

41,50

 

ƯT2

Điểm trúng tuyển

42,00

41,50

41,00

40,50

 

ƯT1

Điểm trúng tuyển

41,00

40,50

40,00

39,50

 

 

 

 

III. NGÀNH Y SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN (MÃ NGÀNH 03)

1- Thành phố Bắc Giang

Khu vực

Đối tượng

KV 3

KV 2

KV 2NT

KV 1

 

HSPT

Điểm trúng tuyển

40,00

39,50

39,00

38,50

 

ƯT2

Điểm trúng tuyển

39,00

38,50

38,00

37,50

 

ƯT1

Điểm trúng tuyển

38,00

37,50

37,00

36,50

 

2- Huyện Yên Thế

HSPT

Điểm trúng tuyển

41,50

41,00

40,50

40,00

 

ƯT2

Điểm trúng tuyển

40,50

40,00

39,50

39,00

 

ƯT1

Điểm trúng tuyển

39,50

39,00

38,50

38,00

 

3- Huyện Lục Ngạn

HSPT

Điểm trúng tuyển

42,50

42,00

41,50

41,00

 

ƯT2

Điểm trúng tuyển

41,50

41,00

40,50

40,00

 

ƯT1

Điểm trúng tuyển

40,50

40,00

39,50

39,00

 

4- Huyện Sơn Động

HSPT

Điểm trúng tuyển

41,00

40,50

40,00

39,50

 

ƯT2

Điểm trúng tuyển

40,00

39,50

39,00

38,50

 

ƯT1

Điểm trúng tuyển

39,00

38,50

38,00

37,50

 

5- Huyện Lục Nam

HSPT

Điểm trúng tuyển

39,00

38,50

38,00

37,50

 

ƯT2

Điểm trúng tuyển

38,00

37,50

37,00

36,50

 

ƯT1

Điểm trúng tuyển

37,00

36,50

36,00

35,50

 

6- Huyện Tân Yên

Khu vực

Đối tượng

KV 3

KV 2

KV 2NT

KV 1

 

HSPT

Điểm trúng tuyển

42,20

41,70

41,20

40,70

 

ƯT2

Điểm trúng tuyển

41,20

40,70

40,20

39,70

 

ƯT1

Điểm trúng tuyển

40,20

39,70

39,20

38,70

 

7- Huyện Hiệp Hòa

HSPT

Điểm trúng tuyển

29,00

28,50

28,00

27,50

 

ƯT2

Điểm trúng tuyển

28,00

27,50

27,00

26,50

 

ƯT1

Điểm trúng tuyển

27,00

26,50

26,00

25,50

 

8- Huyện Lạng Giang

HSPT

Điểm trúng tuyển

37,50

37,00

36,50

36,00

 

ƯT2

Điểm trúng tuyển

36,50

36,00

35,50

35,00

 

ƯT1

Điểm trúng tuyển

35,50

35,00

34,50

34,00

 

9- Huyện Việt Yên

HSPT

Điểm trúng tuyển

37,50