Danh mục đề tài NCKH/sáng kiến cải tiến cấp cơ sở được triển khai nghiên cứu năm...
Lượt xem: 7645 | Print | Email

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/SÁNG KIẾN CẢI TIẾN

CẤP CƠ SỞ ĐƯỢC TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 48/QĐ-TCYT ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang)

TT

Tác giả

Tên đề tài/sáng kiến

1

Chủ nhiệm:

1. Nguyễn Thị Hiền

2. Trần Thị Thời

Cộng sự: Khổng Minh Tùng

Xây dựng và áp dụng bảng kiểm, video quy trình kỹ thuật để dạy học theo mô hình lớp học đảo chiều đối với học phần Điều dưỡng cơ sở 2

2

Chủ nhiệm:

1. Trần Thị Len

2. Nguyễn Trọng Nhân

Cộng sự: Nguyễn Thị Kim Anh

Xây dựng và áp dụng hệ thống bài giảng, công cụ lượng giá để dạy học theo mô hình lớp học đảo chiều đối với học phần Điều dưỡng cơ sở 2

3

Chủ nhiệm:

1. Nguyễn Ngọc Nam

2. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Xây dựng phần mềm quản lý thu nhập của công chức, viên chức, người lao động Trường TC Y tế Bắc Giang

4

Chủ nhiệm:

1. Nguyễn Thị Thu

2. Phương Thị Hồng Thương

Cộng sự: Hoàng Thị Vân

Ứng dụng công cụ Google Forms vào một số hoạt động khảo sát tại Trường TC Y tế Bắc Giang


       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 791883
Đang xem:
Lượt xem: 791883
Đang xem: