Công khai dự toán năm 2019
Lượt xem: 17792 | Print | Email

 

SỞ Y TẾ BẮC GIANG            

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    37a/QĐ-TCYT

Bắc Giang, ngày  29 tháng 01  năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019

của Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang

  


Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-SYT ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế toán,

 

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019  của Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang (theo biểu đính kèm)

         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

         Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Tài chính – Kế toán và các Phòng, bộ môn căn cứ  thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Sở Y tế Bắc Giang                                                              

- Như điều 3;

- Lưu VT, TC-KT. 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Hoàng Quỳnh

XEM TIẾP
       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 791880
Đang xem:
Lượt xem: 791880
Đang xem: