Lịch tiếp công dân của Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang năm 2019
Lượt xem: 813 | Print | Email

SỞ Y TẾ BẮC GIANG

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ

 


Số:  03/TB-TCYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Bắc Giang, ngày  14  tháng 02năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang năm 2019

 

            Thực hiện Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011; Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011. Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang thông báo lịch tiếp công dân năm 2019 như sau:

STT

Thứ

Ngày, tháng, năm

Họ và tên

Chức vụ

1

Năm

28/3/2019

Nguyễn Hoàng Quỳnh

Hiệu trưởng

2

Năm

25/4/2019

Ngô Thị Yến

Phó hiệu trưởng

3

Năm

23/5/2019

Trần Thị Phương Lan

Phó hiệu trưởng

4

Năm

27/6/2019

Nguyễn Hoàng Quỳnh

Hiệu trưởng

5

Năm

25/7/2019

Ngô Thị Yến

Phó hiệu trưởng

6

Năm

29/8/2019

Trần Thị Phương Lan

Phó hiệu trưởng

7

Năm

26/9/2019

Nguyễn Hoàng Quỳnh

Hiệu trưởng

8

Năm

24/10/2019

Ngô Thị Yến

Phó hiệu trưởng

9

Năm

28/11/2019

Trần Thị Phương Lan

Phó hiệu trưởng

10

Năm

26/12/2019

Nguyễn Hoàng Quỳnh

Hiệu trưởng

11

Năm

16/1/2020

Ngô Thị Yến

Phó hiệu trưởng

12

Năm

27/2/2020

Trần Thị Phương Lan

Phó hiệu trưởng

            - Địa điểm: Phòng tiếp công dân Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang, tầng 2 – Tòa nhà 3 tầng

            - Thời gian: Tiếp vào ngày thứ 5 của tuần thứ 4 hàng tháng (Nếu vào ngày lễ, tết chuyển sang ngày kế tiếp)

+Mùa đông: Buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

                                                            Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút      

+ Mùa hè:        Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút

                                                            Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút

            Ban Thanh tra của Trường bố trí cán bộ giúp Lãnh đạo nhà trường tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Phòng Hành chính tổng hợp đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất của phòng tiếp công dân. Các phòng, bộ môn thuộc Trường bố trí cán bộ tiếp công dân khi có yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Lưu VT, TTr.

Bản điện tử:

- Sở Y tế;

- Các phòng, bộ môn;

- Công khai bảng tin.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Hoàng Quỳnh

XEM TIẾP
       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 791883
Đang xem:
Lượt xem: 791883
Đang xem: